ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN De Heeren van Beerta
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijslijsten, aanbiedingen, offertes en leveringen van De Heeren van Beerta en alle overeenkomsten die De Heeren van Beerta aangaat met de wederpartij, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten tussen De Heeren van Beerta en een koper, hierna te noemen: ‘wederpartij’ .
1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van wederpartij maken geen deel uit van de overeenkomst tussen De Heeren van Beerta en wederpartij en binden derhalve De Heeren van Beerta niet, tenzij De Heeren van Beerta de voorwaarden van wederpartij schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen en overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of per e-mail.
1.5 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle door De Heeren van Beerta verstrekte prijslijsten en gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld. Enkel na schriftelijke (order)bevestiging van De Heeren van Beerta komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden De Heeren van Beerta slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door De Heeren van Beerta zijn bevestigd.
2.2 Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door De Heeren van Beerta maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging schriftelijk te worden gemeld bij De Heeren van Beerta.
2.3 Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een vertegenwoordiger van De Heeren van Beerta is alleen bindend voor zover de laatstgenoemde dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.4 Alle opgaven en/of vermeldingen door De Heeren van Beerta met betrekking tot haar producten geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door De Heeren van Beerta uitdrukkelijk voorbehouden, evenals wijzigingen in haar producten.

3. Levering
3.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen geschiedt levering van de door de wederpartij bestelde producten door De Heeren van Beerta gekozen vervoerder.
3.2 De Heeren van Beerta spant zich in om de door de wederpartij bestelde producten te leveren binnen de door partijen overeengekomen levertermijnen. Overeengekomen levertermijnen zijn altijd indicatief en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. Indien vertraging dreigt of zich voordoet, zullen De Heeren van Beerta en de wederpartij zo spoedig mogelijk hierover overleggen. De wederpartij zal ervoor zorg dragen dat hij goed bereikbaar is voor overleg. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
3.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 2 en wederpartij aan De Heeren van Beerta voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en De Heeren van Beerta de overeengekomen vooruitbetaling van wederpartij ontvangen heeft.
3.4 De Heeren van Beerta behoudt zich het recht voor om orders te annuleren of producten niet of later te leveren als gevolg van beschikbaarheid van voorraden of het stopzetten van productie van producten. De Heeren van Beerta zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk berichten. De wederpartij heeft in dat geval geen aanspraak op enige boete-of schadevergoeding.
3.5 Op de wederpartij rust een afnameplicht. Indien wederpartij de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is de wederpartij in verzuim en kan De Heeren van Beerta naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de producten voor rekening en risico aan de wederpartij verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van de wederpartij onder zich houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen eventuele minderopbrengst en opslagkosten, komen voor rekening van de wederpartij. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan De Heeren van Beerta toekomende rechten.
3.6 De Heeren van Beerta is gerechtigd doch is niet verplicht de producten in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

3.7 De Heeren van Beerta levert de kadobonnen via e-mail of post. De kadobonnen zijn voorzien van een code die kan worden gebruikt in de webshop en hebben een geldigheid van 1 jaar na verstrekking. De kadobonnen kunnen niet worden ingeruild voor geld. De kadobonnen kunnen enkel worden gebruikt in de webshop van De Heeren van Beerta.

4. Tarieven en prijzen
4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is De Heeren van Beerta te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen periodiek te wijzigen.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W en inclusief (wettelijke) accijnzen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Ten aanzien van leveringen binnen Nederland die niet voor de export bedoeld zijn, gelden de Nederlandse wettelijke regelingen betreffende accijnsgoederen en B.T.W.
4.3 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, stijgingen van de grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor levering voordoen, geven De Heeren van Beerta het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de wederpartij ter zake enig recht op schadevergoeding heeft. Tevens is De Heeren van Beerta gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
5. Betaling
5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden voorafgaand aan de levering van de producten. Ieder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
5.2 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% rente per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt berekend.
5.3 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke, proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,= per vordering bedragen.
5.4 De Heeren van Beerta is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door De Heeren van Beerta te bepalen vorm. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, is De Heeren van Beerta gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen de wederpartij aan De Heeren van Beerta uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5.5 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij De Heeren van Beerta te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5.6 De Heeren van Beerta is gerechtigd leveringen op te schorten of uit te stellen totdat alle vervallen facturen voldaan zijn, of er een andere expliciete afspraak is gemaakt met betrekking tot betaling van het openstaande of vervallen saldo.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle aan wederpartij geleverde producten blijven eigendom van De Heeren van Beerta tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.
6.2. Het is de wederpartij toegestaan de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden met dien verstande dat, totdat de wederpartij de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met De Heeren van Beerta is nagekomen, De Heeren van Beerta in de rechten treedt van de wederpartij jegens diens afnemers. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan De Heeren van Beerta over, welke overdracht De Heeren van Beerta aanvaardt. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surséance van betaling is gevraagd of wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
6.3. Indien en zolang De Heeren van Beerta eigenaar van de producten is, zal de wederpartij De Heeren van Beerta onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Bovendien zal de wederpartij De Heeren van Beerta meedelen waar de producten, waarvan De Heeren van Beerta eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van De Heeren van Beerta. De wederpartij staat er voor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
6.4. Producten waarop ten gunste van De Heeren van Beerta een eigendomsvoorbehoud rust, dienen door de wederpartij steeds afgescheiden te worden bewaard van producten van derden en dienen door de wederpartij zodanig te worden aangeduid of gemarkeerd dat de eigendom van De Heeren van Beerta te allen tijde eenvoudig kan worden vastgesteld.
6.5. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van De Heeren van Beerta rust, dienen steeds op eerste daartoe strekkend verzoek van De Heeren van Beerta aan haar ter beschikking te worden gesteld.
6.6. Indien dezelfde soort producten geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij wederpartij aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

7. Reclames
7.1 Voor zover is toegestaan onder dwingend recht verleent De Heeren van Beerta geen garanties ten aanzien van de door haar te leveren producten. De wederpartij begrijpt en accepteert dat de producten die De Heeren van Beerta levert bederfelijke natuurproducten zijn die een beperkte houdbaarheid hebben.
7.2 De wederpartij is verplicht terstond na de inontvangstneming de geleverde producten, inclusief de verpakking, op eventuele direct zichtbare gebreken en/of beschadigingen en/of compleetheid te controleren. Reclames omtrent direct zichtbare gebreken dienen plaats te vinden binnen 1 werkdag na ontvangst van de producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames omtrent niet direct waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen 5 werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, schriftelijk te worden gemeld bij De Heeren van Beerta, waarna alle rechten van de wederpartij ten aanzien van het gebrek jegens De Heeren van Beerta komen te vervallen.
7.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit en hoeveelheid kunnen geen grond voor reclames opleveren. De Heeren van Beerta mag tot 10 % minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren.
7.4 In geval van een klacht is de wederpartij verplicht de producten waarover hij klaagt, afgescheiden opgeslagen, ter beschikking van De Heeren van Beerta te houden. De wederpartij is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door De Heeren van Beerta of een door De Heeren van Beerta ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor De Heeren van Beerta. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de wederpartij.
7.5 Een klacht geeft de wederpartij niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens De Heeren van Beerta niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.
7.6 Retournering van de producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heeren van Beerta, onder nader door De Heeren van Beerta te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van De Heeren van Beerta geschiedt verzending, alsmede opslag van de producten voor rekening en risico van de wederpartij.
7.7 Indien een klacht, naar het oordeel van De Heeren van Beerta, terecht en binnen de daarvoor gestelde reclametermijnen wordt geuit, is De Heeren van Beerta uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde producten, dan wel de producten terug te nemen en de wederpartij te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is De Heeren van Beerta gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

8. Aansprakelijkheid en overmacht
8.1 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van De Heeren van Beerta en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is De Heeren van Beerta nimmer aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op De Heeren van Beerta enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van De Heeren van Beerta beperkt tot de orderwaarde van de geleverde producten die hebben geleid tot het ontstaan van de schade met dien verstande dat De Heeren van Beerta hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal EUR 15.000,= per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
8.3 Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van De Heeren van Beerta zal de wederpartij De Heeren van Beerta vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij De Heeren van Beerta alle schade vergoeden die De Heeren van Beerta lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
8.4 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na levering van de producten schriftelijk bij De Heeren van Beerta is ingediend.
8.5 De Heeren van Beerta is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen of niet tijdig nakomen van een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst indien dit wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan stakingen, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, werkstaking, brand, machinebreuk, boycots, sancties, oorlog of oorlogsgevaren en te late levering door toeleveranciers en omstandigheden die niet voor rekening en risico van De Heeren van Beerta komen.
8.6 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel De Heeren van Beerta als de wederpartij het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. De wederpartij is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

9. Beëindiging van de overeenkomst
9.1 De Heeren van Beerta kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) surséance van betaling of het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken, dan wel op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen 14 kalenderdagen na door De Heeren van Beerta hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) De Heeren van Beerta de productie of levering van het betreffende product staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan De Heeren van Beerta bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

10. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
10.1 Alle rechten in de producten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten, berusten bij De Heeren van Beerta en/of haar licentiegevers.
10.2 Alle door De Heeren van Beerta aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van De Heeren van Beerta alsmede verstrekte documentatie, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:
a) strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
b) slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

11. Annulering
11.1 Annulering van een order door de wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de wederpartij een order niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan De Heeren van Beerta alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van De Heeren van Beerta op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is de wederpartij gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden.
11.2 Door de wederpartij zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de hoofdsom, te vermeerderen met B.T.W.

12. Recall
12.1 De wederpartij verplicht zich De Heeren van Beerta te assisteren bij de uitvoering van een eventuele ‘product recall’. In dat verband ook verplicht de wederpartij zich om voor de traceerbaarheid van de geleverde producten adequate bestanden bij te houden van haar verkoopactiviteiten en afnemers voor tenminste een periode van 2 jaren na de verkoopdatum. De bestanden bevatten tenminste informatie over verkoopdata, verkoopaantallen, partijnummers en partij specificaties en alle andere informatie die in het kader van een eventuele product recall noodzakelijk kan zijn.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Op deze Voorwaarden, de door De Heeren van Beerta gedane aanbiedingen en de met De Heeren van Beerta gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Wanneer de wederpartij is gevestigd in de Europese Unie zullen alle geschillen die tussen De Heeren van Beerta en wederpartij mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, Nederland, zulks onverminderd de bevoegdheid van De Heeren van Beerta om het geschil desgewenst voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
13.3 Wanneer de wederpartij is gevestigd buiten de Europese Unie zullen alle geschillen die tussen De Heeren van Beerta en wederpartij mochten ontstaan, worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, en de plaats van arbitrage zal zijn Groningen, Nederland.

14. Overige bepalingen
14.1 Zowel De Heeren van Beerta als de wederpartij zullen alle op hen rustende verplichtingen onder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zorgvuldig naleven, en partijen zullen elkaar over en weer vrijwaren tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
14.2 De Heeren van Beerta is gerechtigd de onderhavige Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door De Heeren van Beerta aangegeven moment. De Heeren van Beerta zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van De Heeren van Beerta. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan De Heeren van Beerta te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige Voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.
14.3 De wederpartij dient wijzigingen in naam- en/of adresgegevens van de wederpartij tijdig aan De Heeren van Beerta door te geven, en de wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij De Heeren van Beerta bekende gegevens van de wederpartij.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 1 augustus 2019